Algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke door EHBO-PC bv aanvaarde afwijkingen, van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door EHBO-PC bv, met zetel houdende te Aalst, Leopoldlaan 97 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0507.768.670 en RPR te Aalst. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Prijzen

2.1. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. EHBO-PC is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

2.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.

2.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

3. Levering

Alle bestellingen worden aangenomen onder voorbehoud naargelang de stocks. Leveringstermijnen worden enkel als inlichting gegeven en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot het vorderen van enige schadeloosstelling

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van EHBO-PC. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

4. Transport/risico

4.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van EHBO-PC.

4.2 Indien de verkochte zaak door EHBO-PC of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van EHBO-PC van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De door EHBO-PC geleverde zaken blijven eigendom van EHBO-PC totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die EHBO-PC op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens EHBO-PC.

5.2 Door EHBO-PC geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

5.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

6. Betaling en zekerheid

6.1 Facturen van EHBO-PC dienen contant te worden voldaan op een door EHBO-PC aan te geven wijze.

6.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 10% per jaar, zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling moet verstuurd worden, dit in afwijking van artikel 1146 van het burgerlijk wetboek.

6.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of EHBO-PC hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is EHBO-PC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van EHBO-PC schadevergoeding te vorderen.

6.5 Ingeval van niet-tijdige betaling van de factuur is een forfaitaire schadeloosstelling van 10% per jaar van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro verschuldigd.

6.6 EHBO-PC is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op EHBO-PC.

Ingeval de vordering van EHBO-PC op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt EHBO-PC van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. EHBO-PC zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

6.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van EHBO-PC terstond genoegzaam en in de door EHBO-PC gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is EHBO-PC gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

6.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien EHBO-PC toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. EHBO-PC is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

 • indirecte schade;
 • gevolgschade;
 • schade wegens gederfde winst;
 • vertragingsschade;
 • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
 • schade wegens door EHBO-PC gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

7.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat EHBO-PC in rekening heeft gebracht.

7.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan EHBO-PC heeft gemeld.

7.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

7.5 De wederpartij vrijwaart EHBO-PC voor alle schade die EHBO-PC mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door EHBO-PC geleverde zaken.

8. Gebreken; klachttermijnen

8.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd;

 • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met wat is overeengekomen;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 7 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan EHBO-PC.

8.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan EHBO-PC.

8.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

8.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

9. Garantie

9.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van facturatie.

9.2 onder de 24 maanden garantie vallen volgende technische mankementen:

 • Problemen met de microfoon / luidspreker
 • Problemen met de wifi- en netwerkverbinding
 • Problemen met het moederbord
 • Touchscreen die gedeeltelijk of niet functioneert
 • Knoppen op het device die niet werken, m.u.v. de touch-ID functionaliteit
 • Accu/batterij die snel leegloopt of warm wordt*

*Al onze refurbished iPhones en iPads hebben bij aanschaf een minimale batterijcapaciteit van 85%. Pas als de batterijcapaciteit binnen de garantietermijn is teruggelopen naar minder dan 70%, wordt de batterij kosteloos vervangen.

9.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan defecten die zijn ontstaan door gebruikers-, val-, stoot- of waterschade.

Ook vergoeden wij schade die ontstaat door illegale software niet.

9.4 Het recht op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EHBO-PC enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

9.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door EHBO-PC gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door EHBO-PC van het beroep op garantie, EHBO-PC in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van EHBO-PC te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

9.6 Indien EHBO-PC onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van EHBO-PC of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van EHBO-PC voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan EHBO-PC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van EHBO-PC, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van EHBO-PC, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toe EHBO-PCs of andere derden waarvan EHBO-PC afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

10.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. EHBO-PC is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen EHBO-PC en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.

11.2 Voor geschillen tussen EHBO-PC en de wederpartij zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van EHBO-PC is gevestigd.